RODO

Klauzula informacyjna ws. RODO

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.

Informujemy, że przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

- Dane do wystawienia faktury Nazwa firmy, numer NIP, adres ewentualnie dane kontaktowe (Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy)

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, rozpatrywania reklamacji lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIDELTRONIK INIGO SP. Z O.O. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 114, 34-200 Sucha Beskidzka, która prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na skrzynkę administrator@fideltronikinigo.pl Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

- osobiście ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa,

- telefonicznie od numerem +48 22 871 43 36,

- listownie na adres korespondencyjny, tj. ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w celu:

- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. listownie lub przez e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
- marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie Państwa zgody na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania (podstawa art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia),
- wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),
- wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

- podmiotom zapewniającym usługi pocztowe,
- podmiotom zapewniającym usługi kurierskie,
- podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.

zgodnie z wybraną przez Państwa opcją przy składaniu zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji lub obsługa zgłoszenia jest niemożliwe.
Posiadają Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych. Np. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwa zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Tagi: RODO GDPR

W tej samej kategorii

Tagi związane przez

Komentarze

Zostaw swój komentarz